วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

  • 27428_0
  • 27429_0
  • 27431_0

ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP) ประจำปีการศึกษาพ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 (เวลา 14.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP ) ซึ่งแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ณ ห้องสมุดโรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี