ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
Rachawadee Home for Persons with Disabilities Protection and Development (for girls), Nonthaburi Province
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่  : 78/15 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :  0-2583-4246 , 0-2583-4522 , 0-2583-4818
โทรสาร : 0-2583-4246 ต่อ 17
อีเมล์   :  rachawadeeying@dep.go.th
เฟสบุ๊ค & ไอดีไลน์ & ไอจี :  rachawadeeying

ติดต่อเรา