ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
Rachawadee Home for Persons with Disabilities Protection
and Development (for girls), Nonthaburi Province
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

78/15 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์   0-2583-4246 , 0-2583-4522 , 0-2583-4818
โทรสาร  0-2583-4246 ต่อ 17
อีเมล์  rachawadeeying@dep.go.th

ติดต่อเรา