ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี
Rachawadee Home for Persons with Disabilities Protection and Development (for girls), Nonthaburi Province
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่  : ๗๘/๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ :  ๐-๒๕๘๓-๔๒๔๖ , ๐-๒๕๘๓-๔๕๒๒ , ๐-๒๕๘๓-๔๘๑๘
โทรสาร : ๐-๒๕๘๓-๔๒๔๖ ต่อ ๑๗
อีเมล์   :  rachawadeeying@dep.go.th
เฟสบุ๊ค :  rachawadeeying
ไอดีไลน์  : rachawadeeying

ติดต่อเรา