ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่  : 78/15 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :  0-2583-4246 , 0-2583-4522 , 0-2583-4818
โทรสาร : 0-2583-4246 ต่อ 17
อีเมล์ : rachawadeeying@dep.go.th
เฟสบุ๊ค/ไลน์/ไอจี/ทวิตเตอร์ : rachawadeeying

ติดต่อเรา