วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

  • 27201
  • 27202
  • 27204
  • 27230
  • 27232

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 (เวลา 13.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ งานสังคมสงเคราะห์ นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ นักพัฒนาสังคม เป็นอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ภาคฤดูร้อน จำนวน 4 คน ที่เข้ารับการฝึกงานที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 27พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์นิเทศงานภาคสนามและนักศึกษา