วันพุุธที่ 12 มิถุนายน 2567

  • 142926
  • 142927
  • 142930
  • S__23461945
  • S__23461946

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่่น ธง ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนนทบุรี จากอำเภอเมืองนนทบุรีให้จังหวัดนนทบุรี

วันพุุธที่ 12 มิถุนายน 2567 (เวลา 11.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มจากอำเภอปากเกร็ด เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนปากเกร็ด ส่งมอบธงให้อำเภอเมืองนนทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นส่งมอบธงให้จังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ใช้เวลาโดยประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมด้วยพิธีส่งมอบธงฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี การแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ฯ 72 พรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน ทางจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2567 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2567