วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

  • 9430
  • 82076_0
  • 82087_0
  • 82233_0
  • 82234_0
  • 126961

เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 08.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ อาจารย์ประชา บุญล้อม ผู้ตรวจประเมิน จาก บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การรับรองระบบมาตรฐาน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ
ประจำปี 2566 โดยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานฯ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โดยได้ประเมินผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ
เพื่อนำผลการประเมินไปใช้สำหรับการปรับปรุงและพัฒนางานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี