วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

  • S__22773801
  • S__22773803
  • S__22773804
  • S__22773805

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 3
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 08.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววิภาวรรณ กิรัมย์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 3 ณ โรงแรม เบสท์ เวิสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี