วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

  • 27936
  • 27937
  • 27939
  • 27940

ประชุมคณะกรรมการดูแลการเบิก-จ่ายเงินผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 6/2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินของผู้ใช้บริการ และควบคุมการเบิกจ่ายของผู้ใช้บริการให้เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี