วันพุุธที่ 12 มิถุนายน 2567

 • 26744
 • 26752
 • 26751
 • 26750
 • 26749
 • 26748
 • 26747
 • 26746
 • 26745
 • 26736
 • 26743
 • 26742
 • 26741
 • 26740
 • 26739
 • 26738
 • 26737

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

วันพุุธที่ 12 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามอาคาร สถานที่ต่างๆ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และเครือข่ายอสม. ร่วมกิจกรรมโรยทรายอะเบทและพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี