วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

  • 44176
  • 44177
  • 44178
  • 44180
  • 44181
  • 44182
  • 44183
  • 44184
  • 44185

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม”โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : สูงวัยไม่ไร้ค่า” ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม