วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • 43786
  • 43787
  • 43788
  • 43789
  • 43790
  • 43791
  • 43792
  • 57082

ต้อนรับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอรรถบำบัดจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ ออสเตรเลีย พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการในโครงการมาทำความรู้จักผู้รับบริการ ก่อนเข้ามาทำกิจกรรมในวันถัดไป ระหว่างวันที่ 11-28 กันยายน 2566

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 (เวลา 13.30 น.)
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด พูดคุยเล่าเรื่องเรื่องราวของผู้รับบริการ เพื่อให้นักศึกษาทำความคุ้นเคยกับผู้รับบริการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ก่อนที่จะมาทำกิจกรรมในวันต่อไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้องค์กร ซี.ไอ.เอส อสเตรเลีย ประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานในโครงการ