วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • 81949
  • 81950
  • 81951
  • 81952
  • 81953
  • 81954
  • 81955

KM Day กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ร่วมกับกรมพก.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 10.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดย อธิบดี พก. มอบหมายให้ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางเบญจวรรณ เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พก. ร่วมวิพากษ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดโดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานจัดทำแผนโครงการการขับเคลื่อนงานของ กคพ. และการจัดการองค์ความรู้ที่มีของหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย การอภิปรายทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความรู้ KM ของ กคพ. และพัฒนาคนพิการ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรม KM day กคพ. ให้หน่วยงานนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ โดย รศ.ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำทีมวิทยากรมาร่วมจัดทำแผน KM ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร พก. หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ กคพ. ทั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 13 แห่ง ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร