วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

  • 44705
  • 44706
  • 44707
  • 44708
  • 44709
  • 44710
  • 44711
  • 44712
  • 44713

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ หลังทดลองอยู่กับครอบครัวเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนจำหน่ายกลับคืนสู่ครอบครัวถาวร ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่