วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

  • 332799
  • 332801

ประชุมเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญฺิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังเพื่อให้การปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนนทบุรีที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
มีประสิทธิภาพ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรมตกำหนด รวมทั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี