วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

  • 28586
  • 28587
  • 28588

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 (เวลา 8.30 - 16.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ นางสาวจินตนา ทองสุก พนักงานธุรการ ระดับส 4 เข้าร่วมประชุม วัตถุประงค์ในการจัดประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams