วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

  • 22431
  • 22432
  • 22433
  • 22434
  • 22435
  • 22436
  • 22437
  • 22438
  • 22333

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ( 09.00 น. ) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ และ ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. อีกทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง ณ อาคารสูทกรรม พร้อมทั้งประดับธงตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ ตลอดแนวรั้วของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567