วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 66

  • 7716
  • 7717
  • 7718

ผู้รับบริการเข้าทดสอบสมรรถนะ ในการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ พาผู้รับบบริการจำนวน 1 คน เข้าร่วมทดสอบ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม