วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 66

  • 7807
  • 7808
  • 7810

ผู้รับบริการ จำนวน 1 คน เข้าทดสอบสมรรถนะ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ พาผู้รับบริการ เข้าร่วมทดสอบ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม