วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2567

  • 8950
  • 8951

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2567 รุ่นที่ 28

วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2567 (เวลา 08.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสงคมสงเคราะห์ นางสาวอรวรรณ เรืองเจริญ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร