วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192

ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขององค์กรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 (เวลา 15.00 น.)นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชืี้แจงการเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขององค์กรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี