วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

  • 81027
  • 81028
  • 81030
  • 81032

ประชุมหารือ กิจกรรม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว“ (ครอบครัวต้องมาก่อน (Family First))

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 11.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อหารือ ณ การเคหะรัตนาธเบศร์ ท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี