วันอังคารที่ 28 มี.ค. 66

  • 8289
  • 8291
  • 8292
  • 8293
  • 8294
  • 8295
  • 8296
  • 8298

ทีมสหวิชาชีพได้เข้าเยี่ยมผู้รับบริการ จำนวน 2 ราย เพื่อทำการจำหน่าย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง และบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายทีมสหวิชาชีพเข้าเยี่ยมผู้รับบริการ