วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

  • 20804
  • 20805
  • 20806
  • 20807
  • 20808

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลในการทำงาน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 (เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ นางสาวณัฐฤฎา คงต๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกนกวรรณ ระโยธี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก.ในการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลในการทำงาน ผ่านระบบ Teleconference จัดโดย กลุ่มพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สามารถบริหารในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล มีความพร้อมในการเผชิญปัญหาต่างๆ สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้อย่างดี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยในช่วงเช้า นางณฐอร อินทร์ดีศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลางและหน่วยงาน 22 หน่วย) ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Teleconference จำนวนทั้งหมด 124 คน