วันอังคารที่ 24 ม.ค. 66

  • 2346
  • 2347
  • 2348
  • 2415
  • 2417
  • 2418
  • 2426

ประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1 / 2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังการหารือ
โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรับทราบผลการปฏิบัติงานของ กอง/กลุ่มงานในสังกัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมผ่านการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Clouding Meeting จาก ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์