วันอังคารที่ 23 พ.ค. 66

 • 1544
 • 1546
 • 1554
 • 1555
 • 1556
 • 1557
 • 1558
 • 1559
 • 1560
 • 1561
 • 1562
 • 1563

พ่นหมอกควันกำจัดยุงและมอบทรายอะเบทป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 2 บริเวณภายนอกอาคาร และบริเวณบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับ