วันอังคารที่ 23 พ.ค. 66

 • 1579
 • 1580
 • 1581
 • 1582
 • 1583
 • 1584
 • 1585
 • 1586
 • 1587
 • 1588
 • 1589
 • 1590

กิจกรรมรักการอ่าน ในโครงการ อ่านได้ อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยครูอ่านหนังสือนิทานให้ผู้รับบริการฟัง เพื่อสร้างให้ผูู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนให้การอ่านไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต และเพือเปิดโลกทัศน์ของผู้รับบริการ รวมถึงทำให้เกิดจินตนาการ กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ เกิดความรอบรู้ คิดกว้าง และมีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม