วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

  • 29175
  • 29176
  • 29177
  • 29178

รับฟังบรรยาย เรื่อง "การตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานการเงิน"

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 (เวลา 13.30 น. - 16.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน เข้าร่วมประชุมในกิจกรรม "เรียนรู้ Do&Don't การเงิน การคลัง และการพัสดุ ในหัวข้อเรื่อง "การตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานการเงิน" เพื่อรับฟังเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเบื้องต้นในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี