วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

 • 29391_0
 • 29392_0
 • 29393_0
 • 29385_0
 • 29388_0
 • 29381_0
 • 29382_0
 • 29383_0
 • 29384_0
 • 29386_0
 • 29389_0
 • 29390_0

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ศึกษามาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 13 แห่ง"

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 (เวลา 10.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567เพื่อเป็นการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการในหน่วยงาน เช่น การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางกายและใจ งานอาชีวะบำบัด การจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เป็นต้น โดยมี ผู้อำนวยการ /ผู้แทนจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 13 แห่ง ในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินตามมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการระดับดีเด่น โดยศึกษาดูงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จากนั้นเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลซ พัทยา