วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

ฝึกทักษะการประกอบอาหาร เมนูยำปลากระป๋อง เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจ และเห็นคุณค่าในผลงานของตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถใช้เครื่องปรุง วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ และสามารถรับประทานได้จริง

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม