วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • 43715
  • 43716
  • 43719
  • 43720
  • 43725
  • 43727
  • 43731
  • 43733
  • 43735

กิจกรรมออกบูทขายสินค้า ในโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่สอง

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 (เวลา 10.00 น.)
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานอาชีวบำบัด นำผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมออกบูทขายสินค้า โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าเยี่ยมชมบูทสินค้าของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี