วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05523
  • 26174

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน พม. STRONG ต้านทุจริตภายใต้โครงการยกระดับธรรมาภิบาลและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในองค์กร

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.30 - 12.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ผ่านทาง YouTube Live Streaming YouTube Channel : Anticorruption ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี