วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

 • 4586
 • 4587
 • 4588
 • 4589
 • 24834_0
 • 24835
 • 24837
 • 24840_0
 • 24841
 • 34119
 • 34122
 • 34127
 • 34129
 • 34130
 • 34131

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 ให้กับผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีการจัดฉีดทุกปี เพราะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี นอกจากนี้ยังลดอัตราการป่วยหรือความรุนแรงจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และยังป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่ครอบครัวและบุคคลอื่น โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ เรือนนอน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี