วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

  • 251FF977-965E-43B0-90D9-D74CEC6D152C
  • 41A605E8-3DD4-4919-A4BC-1E8E0958758B
  • CC8C6F58-1872-4882-B662-B3A2407D1CE7
  • A4C652D4-7CDB-4D62-ACD7-770DE2F00E0E
  • 30845280-F07C-4DAE-88B7-76BBE8E20363
  • DEEFFDF7-E7FA-49DB-BE56-C8664AB7EBE7
  • E6AB872C-DF01-4EC1-B328-C390B03DD9D1
  • 75DC6BA9-3D71-4E42-89A8-E62F54E8CA28
  • 6F8F1426-C1E3-4BFE-9DDF-2C75C16D9A38

อบรมโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค (Food Safety)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ( เวลา 08.00 - 16.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสูทกรรม เข้าร่วมอบรม และตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ปรุงประกอบ และผู้สัมผัสอาหารในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สถานสงเคราะห์ โรงเรียน และร้านค้าจำหน่ายอาหารพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการสุขาภิบาลอาหาร โรคติดต่อจากอาหารและน้ำและการเฝ้าระวังด้านอาหาร ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมนันทปัญญา อาคารเรียนและปฎิบัติการ ชั้น 1 โซนบี จัดโดยศูนย์การแพทย์ปัญญาภิิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ