วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

 • 24987
 • 2180583
 • 581301
 • 461506
 • 461501
 • 461499
 • 461498
 • 461497
 • 314904
 • 306437
 • 25000
 • 24922
 • 24984
 • 24969
 • 24958
 • 24949
 • 24944
 • 24940
 • 24939
 • 24933
 • 24926
 • 24923

กิจกรรมสะอาด สะดวก ปลอดภัย 5 ส

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสะอาด สะดวก ปลอดภัย 5 ส โดยทำความสะอาดบริเวณรอบสถานคุ้มครองฯ เพื่อเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบหน่วยงาน และปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงานอีกด้วย