วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

 • 8176
 • 8185
 • 8184
 • 8183
 • 8182
 • 8181
 • 8180
 • 8179
 • 8178
 • 8166
 • 8173
 • 8172
 • 8171
 • 8170
 • 8169
 • 8168
 • 8167

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โดยผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 (เวลา 10.00 - 12.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นายธนธัช เพิ่มเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสร้างขวัญและกำลังใจกับเด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในวาระอันมงคลยิ่ง โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้นายปิยะพล สำเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี