วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

  • S__61284358
  • S__61284361
  • S__61284363

ต้อนรับพลอากาศโท เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ พลตรีชาญชัย รุ่งเรือง และคณะนักศึกษาหมู่นกเค้าแมว หลักสูตรบริหารความมั่นคงระดับ
สูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี่้ยงอาหาร พร้อมด้วยบริจาคเงิน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 (เวลา 11.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ให้การต้อนรับพลอากาศโท เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ พลตรีชาญชัย รุ่งเรือง และคณะนักศึกษาหมู่นกเค้าแมว หลักสูตรบริหารความมั่นคงระดับสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ มาจัดเลี้ยงอาหารมื้อเสริมเป็นไก่ KFC ขนมขบเคี้ยว และนมกล่อง พร้อมบริจาคเงิน ให้กกับเด็กหญิงพิการในความอุปการะ ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี