วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

  • 7638
  • 7639

จัดกิจกรรมนันทนาการ ดูหนัง ฟังเพลงเพื่อเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ
พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ ณ อาคารสูทกรรม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี