วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66

  • 6381
  • 6383
  • 6391
  • 6392
  • 6394

จัดสถานที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้รับบริการ บริเวณด้านหนัาสถานฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดสถานที่