วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66

  • 6365
  • 6368
  • 6369
  • 6370

กิจกรรมศิลปะบำบัด และออกกำลังกายเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อฝึกสมองกระตุ้นความจำและออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือ กระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น และความจำ และจดจำรายละเอียดของสีและตำแหน่งต่างๆ ในภาพ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมการสังเกต และการชะลอภาวะความจำเสื่อม นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ นำผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม