วันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 66

 • 6267
 • 6268
 • 6269
 • 6270
 • 6271
 • 6272
 • 6273
 • 6274
 • 6275
 • 6276
 • 6277
 • 6278
 • 6279

คัดแยกขยะให้กับเด็กในความอุปการะ โดยสอนทักษะการแยกแยะขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ ก่อนจะนำขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัดต่อไป เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้ขยะ ก่อนทิ้ง และฝึกวินัยให้ตัวเอง นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม