วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

  • 81487
  • 81488
  • 81489
  • 81490
  • 81491
  • 81492
  • 426257162_717550250568659_5041699986659981249_n
  • 426297690_717550217235329_2294849912904180913_n

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ร่วมกับ กรมพก. ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานของกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดโดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.)มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานจัดทำแผนโครงการการขับเคลื่อนงานของ กคพ. เพื่อการจัดการองค์ความรู้ที่มีของหน่วยงาน และการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของ กคพ. กิจกรรมการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) กิจกรรมการสร้างกลยุทธ์ด้วย (TOWS Matrix) กิจกรรมการกำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการความรู้ โดย รศ.ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร