วันพุธที่ 29 มี.ค. 66

  • 333909843_1377142129785707_3975540186623865599_n
  • 333854757_6035494483181734_6812340569878205891_n

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3/2566 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อหารือ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี