วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

  • 21167
  • 21168
  • 21169
  • 21170

ปิดเทอมวันแรกระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากเกร็ด (สกร.อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี) ในภาคเรียนที่ 1/2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ นำผู้รับบริการจำนวน 5 รายเข้ารับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการใช้ชีวิตมีส่วนร่วมกับครอบครัว/ชุมชน/สังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี โดยบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหา สาระสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และได้รับความอนุเคราะห์ครูมาสอนในสถานคุ้มครองฯ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากเกร็ด (สกร.อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี) (District Learning Encouragement Center) ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารพัฒนาและฟื้นฟู สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี