วันพุธที่ 25 ม.ค. 66

  • 1685
  • 1686
  • 1687

เรียนกศน. โดยครูจากกศน.อำเภอปากเกร็ด เข้ามาสอนผู้ใช้บริการเรียนกศน. ทุกวันพุธ เพื่อให้ผู้ใช้บริการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รู้จักการเข้าสังคม อ่านออกเขียนได้ สามารถพัฒนาต่อยอด และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต