วันพุธที่ 24 พ.ค. 66

 • IMG_20230524_091452_502
 • IMG_20230524_092625_643
 • IMG_20230524_092351_303
 • IMG_20230524_092252_352
 • IMG_20230524_092231_248
 • IMG_20230524_092152_702
 • IMG_20230524_092105_986
 • IMG_20230524_091904_346
 • IMG_20230524_091800_700
 • IMG_20230524_091732_848
 • IMG_20230524_091714_641
 • IMG_20230524_091652_879
 • IMG_20230524_090609_115
 • IMG_20230524_091313_085
 • IMG_20230524_091227_627
 • IMG_20230524_091108_889
 • IMG_20230524_091018_018
 • IMG_20230524_090952_077
 • IMG_20230524_090856_746
 • IMG_20230524_090755_620
 • IMG_20230524_090652_236
 • IMG_20230524_090647_539
 • IMG_20230524_090634_019

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรต้นไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
ทั้งนี้เป็นการสร้างความรัก และความสามัคคีร่วมกันในองค์กร นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม ณ แปลงเกษตรหลังอาคารสูทกรรม