วันพุธที่ 24 พ.ค. 66

  • 1705
  • 1706
  • 1707
  • 1708

กิจกรรมระบายสี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ ฝึกการใช้สี ทดลองสี ผสมสีต่างๆ ส่วนในด้านอารมณ์ จิตใจทำให้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดันทางอารมณ์และส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงาม และทางสังคมฝึกการทำงานตามลำพังและการทำงานเป็นกลุ่ม นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรม