วันพุธที่ 24 พ.ค. 66

  • IMG_20230524_092625_643
  • IMG_20230524_092914_881
  • IMG_20230524_092933_153
  • IMG_20230524_093115_133
  • IMG_20230524_093143_108

5 ส "Big Cleaning Day" ปรับภูมิทัศน์เพื่อบ้านเรา โดยทำความสะอาดแปลงเกษตรอินทรีย์ เพื่อความสะอาดถูกสุุขลักษณ์ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด น่าอยู่ ทั้งนี้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักษ์องค์กร พร้อมทั้งได้ขยับร่างกาย เพื่อออกกำลังกาย
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราการ และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมร่วมกันทำ 5 ส อย่างพร้อมเพรียงกัน