วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

  • 435112509_1131627034646951_5699003680767016913_n
  • 435176215_1131626981313623_9021384085125647223_n
  • 437803311_1131627114646943_5850145351089958908_n
  • 437927821_1131627261313595_4967324025287680809_n

อบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่พี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 4

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 (เวลา 08.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกประชากรกลุ่มเสี่ยง ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากวิทยากร พญ.สุธาสินี​ ลัดดาพงษ์พัฒนา​ จาก รพ.พระนั่ง​เกล้า บรรยายเรื่อง วัณโรคผู้ใหญ่ ต่อด้วยนางอรนภา​ วีระชุนย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บรรยาย เรื่อง​ สถานการณ์​วัณโรค​ การกำกับการกินยา และบรรยายเรื่องวัณโรคเด็ก โดยแพทย์หญิงสุวดี​ จิระศักดิ์พิศาล จาก รพ.พระนั่งเกล้า และการบรรยาย เรื่องการควบคุมวัณโรคและติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัส โดยนางสาวมัณฑนา​ ใจงาม​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายเรื่อง​ โรคติดต่ออาหารและน้ำ โรคไข้เลือดออกและพาราอินฟูเอ็นซ่า จาก แพทย์หญิงชณิกานต์​ วงศ์ประเสริฐสุข​ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมราชาวดี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี