วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

  • 433986657_1130475721428749_8762286374740129848_n
  • 434027384_1130477774761877_3566849542954698108_n
  • 434071099_1130477911428530_3201557615126128545_n
  • 434204317_1130477944761860_6930296783756039888_n
  • 434456633_1130475881428733_4121655730922279200_n

ร่วมแสดงยินดีกับนางสาวธนิยา รตนะมโน นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ส่วนกลาง สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 (เวลา 12.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวธนิยา รตนะมโน นักกายภาพบำบัดชำนาญการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนายณัฐกฤต โคมจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม และ นางสาวธนิยา รตนะมโน นักกายภาพบำบัดชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมี คณะผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร