วันพุธที่ 10 กรฎาคม 2567

  • 821E146D-85CB-4F81-B181-81633CC04DDA
  • 450424758_809949961328687_2037861018386293965_n
  • 450367650_809947974662219_7601445635108157384_n
  • 450421601_809949757995374_4901731852225027274_n

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7/2567

วันพุธที่ 10 กรฎาคม 2567 (เวลา 08.00 - 10.30 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุม สป1. ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี