วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

  • 24137
  • 24140
  • 24143
  • 24144
  • 24145

ประชุมชี้แจงการประเมินสมรรถนะบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.30 - 15.00 น.) นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนกลาง สสว.1 - 11 และหน่วยงาน One Home 76 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมห้องโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 โซน B อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร